5 août 2021

À populu fattu, bisognu à steackà

« Socu Lofia », pensu chì l’aveti vista è intesa, sta donna chì mughjava mentri un’emissioni di televisioni. Sta donna, quantunqua, una cria scema persa, voli difenda a « causa animali » , è mughja, è inghjuria, è faci gesti… Ma !

(Vi precu di leghja a seguita à l’usu istèricu, scemu persu, cum’è sta donnanimali.)

S’ella hè una lofia sta donna, tandu, a ci pudemi magnà ! Ma cumu magnà un umanu ? Cumu còcialu ? Si pò fà un carpacciu di Talianu ? Un taccossu di Messicanu ? Un ficatellu d’Aiaccinu ?

U veru ecolò à chì li piacini i pianti ùn si devi magnà l’animali parchì « l’animali si magnani i pianti è a so pruduzzioni imbrutta assai » è certi volti parchì « umani è animali sò pari ».

Iè ma, attempu, mentri chì i vegani si magnani i pianti chì riciculani u CO2 è pruducini ussigenu, d’altri sò aroi chì sbarazzani a pianeta d’usina à mettanu magnendu vacchi. Ogni Hamburger, ogni KFC, hè un gestu aroicu pà a pianeta.

Eppo sta ghjenti quì, vegani, ch’ùn mettini micca priservativi parchì sò fatti di plasticu, o ch’ùn si pighjani micca a pìllula parchì hè chìmica, ebbeh pruducini troppu zitelli, sicura ! È i zitelli… imbruttani ! È s’eu socu lofia, è chì a lofia devi campà in libartà è micca sarrata in sta sucità, tandu ùn devi essa libaru u ghjovanu zitellu è ùn campà in sta sucità ? Tandu, i Spartani aviani capitu tuttu ?

È i pullastri, elli, campani tutti ammuntati, in surpupulazioni ! È parchì campani cusì avà ? Sempri pà a stessa raghjò ! Pà i soldi ! I soldi in ogni locu ! Tandu, noi altri Corsi dinò, in più d’essa lofia, semi pullastri !

È chì fà si sti vini rossi cù u « label vegan », ma induva ci hè scrittu « strabbonu cù una carri rossa ».

Stu tuttu estrimisimu, chì pò essa una scelta di sucità accittatoghja di fattu, di metta animali è umani à u stessu nivellu, pari, cù viti di stessu valori, inghjinnaria chì l’umanu ùn hè più un umanu. L’umani pò divintà un animali cum’è l’altri. Ma sì l’umanu diventa animali, tandu ripiazzarà in primu instintu a sopravivvenza di a so razza. È calchì tempu dopu si rimittarà in cima di a piràmida. Ma l’umanu pò ancu divintà un essaru nuvellu, pinsendu chì ancu i pianti sò pari à l’omi. È dopu, chì ni farà ?

Traduzzione in francese

« Je suis Truie », je pense que vous l’avez entendue, cette femme qui criait durant une émission de télévision. Cette femme, qui, quoi qu’un peu folle, veut défendre la « cause animale », et qui crie, et qui insulte, et qui fait des gestes… Mais !

(Je vous demande de lui la suite d’une manière hystérique, comme un fou à lier, comme cette femmanimale.)

Si cette femme est une truie, alors, pouvons-nous la manger ? Mais comment manger un humain ? Comment le cuire ? Peut-on faire un carpaccio d’Italien ? Un tacos de Mexicain ? Un ficatellu d’Aiaccinu ?

Le vrai écolo qui aime les plantes ne doit pas manger les animaux car « les animaux mangent les plantes et leur production pollue beaucoup » et certaines fois parce que « humains et animaux sont égaux ».

Oui mais, en même temps, pendant que les vegans se mangent les plantes qui recyclent le CO2 è qui produisent de l’oxygène, d’autres sont des héros qui débarrassent la planète d’usines à méthane en mangeant des vaches. Chaque hamburger, chaque KFC, est un geste héroïque pour la planète.

Et puis ces gens-là, vegans, qui ne mettent pas de préservatifs car ils sont faits de plastique, ou qui ne prennent pas de pilule car c’est chimique, et bien ils produisent trop d’enfants, c’est sûr ! Et les enfants… ça pollue ! Et si je suis une truie, et que la truie doit vivre en liberté et non pas enfermée dans cette société, alors est-ce que le jeune enfant ne doit pas être libre et ne pas vivre dans cette société ? Les Spartiates avaient-ils tout compris ?

Et les poulets, eux, vivent les uns sur les autres, en surpopulation ! Et pourquoi vivent-ils comme ça maintenant ? Toujours pour la même raison ! Les sous ! Les sous de partout ! Donc, nous autres Corses, en plus d’être truies, nous sommes poulets !

Et que faire de ces vins rouges au « label vegan » mais où il est écrit « excellent avec une viande rouge ».

Ce tout extrémisme, qui peut être un choix de société acceptable en fait, de mettre animaux et humains au même niveau, avec des vies de même valeur, engendrerait que l’humain n’est plus humain. Les humains peuvent devenir des animaux comme les autres. Mais si l’humain devient animal, alors il replacera en premier instinct la survie de l’espèce. Et quelques temps après il se remettra au sommet de la pyramide. Mais l’humain peut même devenir un être nouveau, qui pense que même les plantes sont égales aux hommes. Et ensuite, que fera-t-il ?