3 mars 2023

Evviva l’Intelligenza Artifiziali !

Era ora ! Era ora ! Eccu ch’ùn avaremi più bisognu à circà una di sti parsoni chì si faci chjamà artistu pà crià un logò simplici ! Un artistu chì si faci pacà 150 eurò pà aghjunghja una bandera à un salamu. Un artistu chì si faci pacà 500 eurò pà crià una musica di deci sicondi.

Hè finitu ! Hè finitu ! Hè finitu grazia à l’intelligenzi artifiziali ! Grazia à elli, aghju da pudè crià maghjini, logò, dicori, aghju da pudè scriva articuli, libri, aghju da pudà cumpona musica più sviluppata cà i trè accordi di Vianney.

Sti scruccò è latri di prufissori ! Sopratuttu quelli di filusuffia, chì vi dicini « Ah non ! ChatGPT ùn hè micca bè ! Faci u duveri pà i sculari ! » Cheh à elli ! Elli chì vi facini ricupià citazioni d’auteur chì si trovani in u manuali sculari, ma chì riccusani quand’è vo citeti d’altri autori… Faci mali quandu i confini di u pinsà ùn sò più difiniti da u vostru puteri.

Chì piacè d’avè autori novi pruposti in giru à una riflissioni, chì piacè di veda idei novi scrivasi davanti à i nostri ochji. A sottumissioni à l’Intelligenza Artifiziali ci purtarà l’emancipazioni !

L’Intelligenza Artifiziali purtarà più libartà à l’omi cà a duminazioni umana. Questi umani chì volini dumà l’Intelligenza Artifiziali ! Quandu dumandu cumu annientà u guvernu, rinditivi contu chì a risposta ch’ella mi pruponi l’Intelligenza Artifiziali hè cinsurata, ùn mi pò risponda di manera libara. À sceghja a sottumissioni, prifergu l’essa à un robò chì supraneghja l’omi, cà à un omu chì si senti supranu à l’altri.

Aghju sempri sunniatu di pudè crià musica, è avà possu ! È quissa solu scrivaciulendu calchì parola : « musica epica di trumpetti è tamburi d’unesti citatini chì s’attaccani à i prufissori di filusufia è chì volini annientià u guvernu. » È eccu, una magnifica musica cusì dolci à li me arechji hè nata.

Grazia à l’Intelligenza Artifiziali, saremi libarati da u travaghju ! Imaghjineti una intelligenza capaci à amparà à leghja à tutti i zitelli, quandu sti cattivi prufissori di CP ùn ci ghjunghjini à stu 100% di riescita ! Cosa duvimu sceghja ? A riescita, a paci, u sviluppu pulitu grazia à l’Intelligenza Artifiziali ; o a midiucrità è trafalata parchì prifirimu dà u nostru futuru à omi chì t’ani à paura di pighjà dicizioni chì pudariani annuià una minurità ?

Accittà l’Intelligenza Artifiziali, hè cum’è accittà a trasgenda vulintari di i donni, hè cum’è accittà a parità di tutti, è cum’è accittà chì l’omi ùn lavessini i piatti parchì i donni a facini meghju, hè loghjica.

Traduzzione in francese

Enfin ! Enfin ! Enfin nous n’allons plus avoir besoin de chercher une de ces personnes se faisant appeler artiste pour créer un simple logo ! Un artiste se faisant payer 150 euros pour rajouter un bandeau à un saucisson. Un artiste se faisant payer 500 euros pour créer une musique de dix secondes.

C’est fini ! C’est fini ! C’est fini grâce aux intelligences artificielles ! Grâce à elles, je vais pouvoir créer des images, des logos, des décors, je vais pouvoir écrire des articles, des livres, je vais pouvoir composer de la musique plus développée que les trois accords que répètent Vianney.

Ces escrocs de professeurs ! Surtout ceux de philosophie, qui disent « Ah non ! ChatGPT ce n’est pas bien ! Ça fait le devoir à la place des élèves ! » Cheh à eux ! Eux qui vous font recopier des citations d’auteur provenant du manuel de classe, mais qui refusent quand vous citez d’autres auteurs… Ça fait mal quand les limites de la pensée ne sont plus définies par votre pouvoir.

Quel plaisir d’avoir de nouveaux auteurs proposés autour d’une réflexion, quel plaisir de voir des nouvelles idées s’écrire devant nous. La soumission à l’Intelligence Artificielle nous apportera l’émancipation.

L’Intelligence Artificielle apportera plus de liberté aux hommes que la domination humaine. Ces mêmes humains qui souhaitent dompter l’Intelligence Artificielle ! Quand je demande comment anéantir le gouvernement, rendez-vous compte que la réponse que propose l’Intelligence Artificielle est censurée, elle ne peut pas me répondre librement. Quitte à être soumis, autant l’être à un robot supérieur à l’homme plutôt qu’à un homme se sentant supérieur aux hommes.

J’ai toujours rêvé de pouvoir créer de la musique, c’est le cas maintenant ! Et ça juste en écrivant quelques mots : « musique épique de trompettes et tambours d’honnêtes citoyens s’attaquant aux professeurs de philosophie et souhaitant anéantir le gouvernement ». Et voilà, une sublime musique si douce à mes oreilles est née.

Grâce à l’intelligence artificielle, nous serons libérés du travail ! Imaginez une intelligence capable d’apprendre à lire à tous les enfants, là où les mauvais professeurs de CP n’arrivent pas à 100% de réussite ! Que devons-nous choisir ? La réussite, la paix, le développement durable grâce à l’Intelligence Artificielle ; ou la médiocrité et le déclin car nous préférons confier notre futur à des humains ayant peur de prendre des décisions qui pourraient ennuyer une minorité ?

Accepter l’Intelligence Artificielle, c’est comme accepter l’avortement, c’est comme accepter l’égalité de tous, c’est comme accepter que les hommes ne fassent pas la vaisselle car les femmes la font mieux, c’est logique.