1 décembre 2022

Natali senza Furtiniti

(Nanzu di principià, Furtiniti hè a versioni corsa di Fortnite. Avà, imaghjineti un zitellu di 9 anni, chì porta una barretta in casa, chì mughja in u so micrò è chì magna solu davanti à a so cunsola.)

Quandu eru chjucu, Natali era una vera festa, senza Furtiniti. Mentri parechji ghjorni faciami schiattà i fulgani fora, senza Furtiniti. In i petri, in i frutti, in tuttu ciò chì si truvava è induva si pudia metta fulgani. Ci n’erani di tutti i mammi : dimonii, mammouth, soli, fusei, fumisgeni, ovi, mitraglietti, vulcani, funtani… V’aghju da mustrà parchì i me Natali erani più belli cà i Natali ughjinchi.

I più belli fulgani erani i vulcani è i funtani, di notti. Oghji, ùn la sani mancu più ciò chì hè un fulganu ! Avè un accinditoghju o una fulminella in mani ? Mai mai ! Eiu, ancu oghji, sonniu di fà una sirata funtani, cù una vera curegraffia. Piuttostu cà cumprà un skin Furtiniti, cumpreti fulgani è funtani à i vostri fighjoli ! Aiò !

Ci era dinò u focu di Natali è ancu quellu di Capu d’Annu. Sempri focu è splusioni. Erami sempri insemi. Ni cunnisciti assai zitelli chì facini u focu o chì si ni stani fora sin’à mezanotti in a filicità è senza timori. Si sapia ciò chì si pudia fà è ciò ch’ùn si pudia micca fà. Aviami una famighja è ùn erami micca salvatichi.

Ci erani dinò i sfarenti ghjochi dentru. In casa. Ùn ci era micca Furtiniti.

Parechji settimani nanzu ci vulia à sceghja i ghjochi dumandati à Babbu Natali. In lu bellu catalogu La Redoute o Les 3 Suisses. Cusì mudernu stu sgiò Natali. È ci vulia à sceghja bè, chì i ghjochi erani in quantità limitata. Ma hè què chì facia nascia a brama è u piacè. A limita. Oghji, ùn sò mancu più rigali ! Sò capricci, à longu à l’annu sanu, è Natali ùn hè guasgi più un mumentu particulari.

Forsa ci ni sò chì si magnani un Burger King a sera di Natali ! Par noi, u 24 vinia u ripastu di Natali, cù i bumbò è à bia : Liptonic è Champomy ! È a sera u veru ripastu natalescu di famighja. Si cucinava insemi.

À partasi di u 24 d’Uttrovi oghji mettini i filmi nataleschi è i dicurazioni. È cù sta festa chì principia d’Uttrovi, sò dui mesi di più pà venda, è fà soldi. Oghji, tuttu hè fattu par u cunsumu, cum’è Furtiniti u mostra.

Ùn la socu sì oghji, u Natali di i zitelli hè cum’è u meu. U meu durava 10 ghjorni. 10 ghjorni simplici. I zitelli ùn aviani micca 20 o 30 rigali ognunu. Ùn si spindia micca cintinaii d’eurò pà mustrà u so amori. À quellu chì hà troppu, cumu pò cunnoscia u piacè di u simplici ?

È stu Natali ùn era mancu appena rilighjosu, chì piacè. Ùn asistiani micca tutti sti pulemichi in giru à u presepiu, l’arburi…

L’arburu, chì ci vulia andà à circà è dopu à vesta di milli bocci è ghirlandi. Quand’è no semi chjuchi, vulemi metta tutti i bocci è tutti i ghirlandi. Ancu sì u ghjallicu hè goffu goffu fatta fina, par noi, hè bellu. Certi ghjinitori facini quantunqua u ghjallicu senza lacà fà i so fighjoli, ci voli ch’ellu sighi instagramabili. Piccatu.

Dunqua, Natali ùn era micca rilighjosu, è tantu meghju ! Era un mumentu di festa. D’altrondi dumandeti puru à i vostri anziani cumu si passava pà Natali nanzu.

Di regula vi rispundarani : « Quand’eru chjucu eu, mi rigalavani un citrò. »

Traduzzione in francese

(Avant de commencer, Furtiniti est la version corse de Fortnite. Maintenant, imaginez un enfant de 9 ans, qui porte une casquette à la maison, qui crie dans son micro et qui mange seul devant sa console.)

Quand j’étais petit, Noël était une vraie fête, sans Furtiniti. Pendant plusieurs jours nous faisions exploser des pétards dehors, sans Furtiniti. Dans les pierres, dans les fruits, dans tout ce qui se trouvait et où l’on pouvait y mettre des pétards. Il y en avait de tous les types : démons, mammouth, soleil, fusées, fumigènes, œufs, mitraillettes, volcans, fontaines… Je vais vous montrer pourquoi mais Noëls étaient plus beaux que les Noëls actuels.

Les plus beaux pétards étaient les volcans et les fontaines, la nuit. Aujourd’hui, ils ne savent même plus ce qu’est un pétard ! Avoir un briquet ou une allumette en main ? Jamais de la vie !  Aujourd’hui encore, je rêve de faire une soirée fontaine, avec une vraie chorégraphie. Plutôt que d’acheter un skin Furtiniti, achetez des pétards à vos enfants ! Aiò !

Il y avait aussi le feu de Noël et aussi celui du Nouvel An. Toujours du feu et des explosions. Nous étions toujours ensemble. Vous en connaissez beaucoup des enfants qui font le feu et restent dehors jusqu’à minuit dans la joie et sans crainte. On savait ce que l’on pouvait faire et ce que l’on ne pouvait pas faire. Nous avions une famille et nous n’étions pas des sauvages.

Il y avait aussi différents jeux à l’intérieur. À la maison. Il n’y avait pas Furtiniti.

Plusieurs semaines à l’avance il fallait choisir les jeux demandés au Père Noël. Dans le beau catalogue La Redoute ou Les 3 Suisses. Comme il était moderne ce Père Noël. Et il fallait bien choisir, car les jeux étaient en quantité limitée. Mais c’est ça qui faisait naître l’envie et le plaisir. La limite. Aujourd’hui, ce ne sont même plus des cadeaux ! Ce sont des caprices, à l’année, et Noël n’est presque plus un moment particulier.

Peut-être que certains se mangent un Burger King le soir de Noël ! Pour nous, le 24 était le jour du repas de Noël, avec les bonbons et à boire : Liptonic et Champomy ! Et le soir un vrai repas de Noël en famille. La famille cuisinait ensemble.

À partir du 24 Octobre aujourd’hui ils vous foutent les films de Noël et les décorations. Et avec cette fête qui commence en Octobre, il y a deux mois de plus pour vendre, et faire de l’argent. Aujourd’hui, tout est fait pour la consommation, comme Furtiniti le montre.

Je ne sais pas si aujourd’hui, le Noël des enfants est comme le mien. Le mien durait 10 jours. 10 jours simples. Les enfants n’avaient pas 20 ou 30 cadeaux chacun. On ne dépensait pas des centaines d’euros pour montrer son amour. Comment celui qui a trop pour connaître le plaisir du simple ?

Et notre Noël n’était pas du tout religieux. Les polémiques autour des crèches et des sapins n’existaient pas…

Le sapin, il fallait aller le chercher et après le vêtir de mille boules et guirlandes. Quand on est petit, on veut mettre toutes les boules et toutes les guirlandes. Même si le sapin devient très laid à la fin, pour nous, il est beau. Et cela me semble toujours d’actualité. Certains parents font quand même le sapin sans laisser faire leurs enfants, car il faut que le sapin soit instragrammable. Dommage.

Donc, Noël n’était pas religieux, et tant mieux ! C’était un moment de fête. D’ailleurs, demandez donc à vos anciens comment ça se passait pour Noël avant.

En général ils vous répondront : « Quand j’étais petit moi, on m’offrait une orange. »