22 novembre 2021

We are the champions, my Corsi

Erami i più forti, i più belli, i più famosi. Iè, noi, i Corsi. Mentri guasgi 50 anni, semi stati i campioni, i tarcani, l’asempii. Da a Turchia sin’à Miami, faciami a leghji. Ùn vi parlu micca di ballò, ùn vi parlu nè di Tino Rossi nè d’Alyzée, vi parlu di droga.

(Avà, attempu chì vo lighjiti stu scrittu, tiniti in capu a musica di a Cavalcata di i Walkyries di Wagner.)

Sti campioni erani chjamati a Corsican Connection. Cum’è pà i pomi fritti, i Francesi ani vulsutu scruccà a gloria fèndula chjamà French Connection. Da 1930 sin’à l’anni di u 1970, una mansa di Corsi avia sviluppatu u cummerciu intarnaziunali, u viaghju, l’industria, a chimia è avia tissutu una lea umana è sulidaria trà sfarenti pupulazioni è paesi di u mondu. Eccu ciò ch’elli ani fattu : una cunnezzioni.

St’isula chì da l’Antichità hè sempri stata bramata da i paesi di u Maritarraniu, sti Corsi chì ani sempri sirvuti in l’armati stranieri, à prò di Rè è d’altri Nazioni, sti Corsi missi d’accantu da i Ghjenuvesi, purtati in galera da i Francesi… Iè, à sti Corsi à chì lu viaghju hè sempri piaciutu, a Cunnezzioni li hà resu un umaghju tremendu, un umaghju di prima trinca. Hà allargatu i so cunfini, da u Maritarraniu sin’à u Mondu sanu : Corsica, Turchia, Siria, Indochina, Canada, Cuba, Stati Uniti.

Da l’Antichità dinò veni sta vechja idea puzza è merza chì i Corsi ùn travaghjani micca, chì hè un populu tranchju, un populu di caiorni. Alora sicura chì s’ella hè pà fà u schiavu d’una putenza straniera, saremi i più belli caiorni di tutti i caiorni. Ma, s’ella hè pà essa ricchi è chì u mondu sanu ci muntessi a seca, alora quì, caiorni mai ! Basta l’impiegu à a Merria ! Passemi à 100 ori à settimana ! È quali semi !

Viditi Elon Musk cù Space X ? Aviami fattu un bellu laburatoriu in Marseghja. Si pruducia un elementu à 98% puru ! Quandì i cuncurrenti ùn francaiani mai 70% di purezza. Semi noi à avè sviluppatu sta cità chì darà tanti genii cum’è JuL.

Cunnisciti oghji u successu di i clementini corsi ? Era u stessu successu pà a Cunnezzioni Corsa. Raprisintaia 80% di u cunsumu à i Stati Uniti, mandendu sin’à 44 tonni à l’annu. Sti Corsi erani eroi. Eroi parchì vindiani eroina.

Alora, o Corsu, sia fieru. Sia fieru di i to antenati. Ma micca di quisti quì.

Traduzzione in francese

Nous étions les plus forts, les plus beaux, les plus connus. Oui, nous, les Corses. Pendant presque 50 ans, nous avons été les champions, les exemples. De la Turquie jusqu’à Miami, nous faisions la loi. Je ne vous parle pas de ballon, ni de Tino Rossi ni d’Alizée, je vous parle de drogue.

(Maintenant, en même temps que vous lisez cet écrit, ayez en tête la musique de la Chevauchée de Walkyries de Wagner.)

Ces champions étaient appelés la Corsican Connection. Comme pour les frites, les Français ont voulu voler la gloire en la faisant appeler French Connection. De 1930 jusqu’aux années 1970, un groupe de Corses avait développé un commerce international, le voyage, l’industrie, la chimie et avait tissé un lien humain et solidaire entre différentes populations et pays du monde. Voilà, ce qu’ils ont fait : une connexion.

Cette île qui depuis l’Antiquité a toujours été enviée par les pays de la Méditerranée, ces Corses qui ont toujours servis dans les armées étrangères, aux profits de Rois et d’autres Nations, ces Corses mis de côté par les Génois, portés en galère par les Français… Oui, à ces Corses à qui le voyage a toujours plu, la Connexion leur a rendu un sublime hommage, un homme de premier rang. Elle a élargi leurs frontières, de la Méditerranée au Monde entier : Corse, Turquie, Syrie, Indochine, Canada, Cuba, États-Unis.

Depuis l’Antiquité aussi cette vieille idée puante et pourrie que les Corses ne travaillent pas, que c’est un peuple de fainéants, un peuple de caiorni. Alors oui c’est certain que si c’est pour être l’esclave d’une puissance étrangère, nous serons les plus beaux caiorni de tous les caiorni. Mais si c’est pour être riches et que le monde entier nous monte la seca, alors là, caiorni plus jamais ! Stop l’emploi à la Mairie ! On passe à 100 heures par semaine ! Et qui on est !

Vous voyez Elon Musk avec Space X ? On avait fait un beau laboratoire à Marseille. On y produisait un élément à 98% pur ! Quand les concurrents ne dépassaient jamais les 70% de pureté. C’est nous qui avons développés cette ville qui donnera tant de génies comme JuL.

Vous connaissez le succès des clémentines corses ? C’était le même succès pour la Connexion Corse. Elle représentait 80% de la consommation aux États-Unis, en envoyant jusqu’à 44 tonnes par an. Ces Corses étaient des héros. Héros car ils vendaient de l’héroïne.

Alors, ô Corse, sois fier. Sois fier de tes ancêtres. Mais pas de ceux-là.